За Парка

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“

Video
Когато природата ти отвръща с усмивка…Открий! Забавлявай се! Научи повече! Ела пак!

Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”e резултат от дейността на Фондация Виа Понтика за приобщаване на хората към опазването на птиците и природата!

След три години планиране, упорита работа за регулиране, почистване, възстановяване на естествената растителност и опазване на дивата природа, Фондация Виа Понтика ви кани в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая”, посветен на съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към опазването на биоразнообразието в Република България.

Едно място за запознаване с интересни растителни и животински видове, разходки и отдих сред природата. Природата – такава, каквато искаме да я съхраним за бъдещето!

В Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” ще намерите истински възможности за екотуризъм, защото екипът на Фондация Виа Понтика се e погрижил да oсигури минимално въздействие на туристическите дейности върху местните природни ресурси. Екопаркът предлага на посетителите възможност да научат много нови неща за екосистемите, традициите и културата на Бургаския регион, без да пропуснат приключенията, вълнението и релаксацията.

Заедно с насладата от зашеметяващата природна красота, наблюдението на птици и животни в техните естествени местообитания и срещите с членове на местната общност, любителите на природата могат да повишат осведомеността си за екологичната, генетичната, социална, икономическа, научна, образователна, културна, рекреационна и естетическа стойност на биологичното разнообразие и неговите компоненти, значимостта му за еволюцията и поддържането на жизнено важните за живота системи в биосферата на Земята.

Сертификат
Интересни факти

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” е разположен край езерото „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в България. Генералният план за Екопарка е изготвен с намерението да се балансира ролята му на рекреационно отворено пространство край град Бургас, което да помогне за смекчаване на някои от неблагоприятните въздействия на урбанизацията на околността и в същото време да се подпомогне възстановяването на здрава самоподдържаща се екосистема.

Площта на Парка е 700 дка.

На територията му са описани 91 вида растения, като видове, включени в Червената книга, са черноморско плюскавиче (Silene euxina), влакнест страшник (Acanthus spinosus), триръба хептаптера (Heptaptera triquetra), хьофтианово часовниче (Erodium hoefftianum), тученичево халимионе (Halimione portulacoides), и др.

В езерото са регистрирани няколко вида животни, намиращи се в червения списък на IUCN – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 3 бозайника.Тук се срещат речната змиорка (Anguilla anguilla), вид включен в Червената книга на България и речното попче (Neogobius fluviatilis). Защитени видове са и уклеят (Chalcalburnus chalcoides) и европейската горчивка (Rhodeus sericeus amarus). Видовете риби със стопанско значение са сребристата каракуда (Carassius gibelio) и шаранът (Cyprinus carpio).

От земноводните и влечугите се срещат два вида, включени в Червената книга на България – смокът мишкар (Elaphe longissima) и жълтокоремникът (Ophisaurus apodus). Предмет на опазване са и червенокоремната бумка (Bombina bombina), ивичестият смок (Elaphe quatuorlineata), шипоопашатата костенурка (Testudo graeca) блатната костенурка (Emys orbicularis) и шипобедрена костенурка (Testudo hermanni), голям гребенест тритон (Triturus karelinii).

Други интересни видове са: видрата (Lutra lutra), пъстрият пор (Vormela peregusna) и мишевидния сънливец (Myomimus roachi).

През 1998 г. езерото Вая е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици.
През 2003 г. езерото Вая е обявено за Влажна зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция.
През 2005 година територията му е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
През 2007 г. Орнитологично важно място „Бургаско езеро Вая” е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона по двете директиви: Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно Опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно Опазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Разположенo в Черноморския биогеографски район, местообитание на близо 270 вида птици, най-голямото българско езеро е уникално място, над което минава миграционният път Виа Понтика и е с много голямо значение за биологичното разнообразие, особено на птиците. Като важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици, годишно, по време на миграция и зимуване, тук се събират над 100 000 птици, между които световно застрашените къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и червеногуша гъска (Branta ruficollis), застрашените в Европа голям гмурец (Podiceps cristatus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), земеродно рибарче (Alcedo atthis), нощна (Nycticorax nycticorax) и гривеста чапла (Ardeola ralloides), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), тръноопашата (Oxyura leucocephala) и кафявоглава потапница (Aythya ferina). Езерото е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящия тук малък воден бик. Вая е единственото място в България, където се концентрира до 7% от черноморската популация на тръноопашатата потапница.

Ето и пълният списък на птиците, предмет на опазване съгласно Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на Дир.79/409/EEC):

Редовно се срещат и следните мигриращи видове птици:

Дейности

Фондация Виа Понтика финансира изграждането на Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ с цел представяне и популяризиране на защитената територия и богатството на растителни и животински видове на Бургаското езеро Вая, повишаване на информираността на хората за стойността и значението на биологичното разнообразие и разбиране на проблемите на опазването на околната среда.

Със своята невероятна дива природа и поддържани непокътнати екосистеми, Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ е място за вълнение, вдъхновение и проучване за туристите, но и с голям принос за научни изследвания и открития. Защитена, жива лаборатория, в която се наблюдават естествените процеси в природата в действие, той привлича натуралисти, полеви биолози и климатолози от цял свят.

Новини

При групи над 100 деца се организират пакетни програми

При успешно преминало екологично обучение, участниците получават грамота за активно участие в Академия за млади еколози към Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“.
Call Now Button