1 април – Международен ден на птиците

1 април – Международен ден на птиците

На 1 април отбелязваме Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие – 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас. През България минават два основни миграционни пътя – Via Pontica и Via Aristotelis. Близостта ни с Близкия Изток и Мала Азия правят нашата орнитофауна сравнително богата и екзотична.

Разположенo в Черноморския биогеографски район, Бургаското езеро е местообитание на близо 270 вида птици. Най-голямото българско езеро  е уникално място, над което минава миграционният път Via Pontica и е с много голямо значение за биологичното разнообразие, особено на птиците. Като важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и врабчови птици, годишно, по време на миграция и зимуване, тук се събират над 100 000 птици, между които световно застрашените къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) и червеногуша гъска (Branta ruficollis), застрашените в Европа голям гмурец (Podiceps cristatus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), земеродно рибарче (Alcedo atthis), нощна (Nycticorax nycticorax) и гривеста чапла (Ardeola ralloides), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), тръноопашата (Oxyura leucocephala) и кафявоглава потапница (Aythya ferina). Езерото е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнездящия тук малък воден бик. Вая е единственото място в България, където се концентрира до 7% от черноморската популация на тръноопашатата потапница.

През 1998 г. езерото Вая е определено за КОРИНЕ място, поради европейското му значение за опазването на редки и застрашени видове птици.

През 2005 година територията му е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

През 2007 г. Орнитологично важно място „Бургаско езеро Вая” е включено в Европейската екологична мрежа Натура 2000 като защитена зона по двете директиви: Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно Опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно Опазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Вече няколко десетилетия птиците са в основата на един от най-бурно развиващите се модерни клонове на туристическата индустрия – бърдуочинга, или познавателния орнитологичен туризъм. Поради уникалното си местоположение и разнообразната си природа, страната ни предоставя много добра възможност за наблюдение на различни видове птици.

Най-посещаваните у нас места за наблюдаване и фотографиране на птици са Източните Родопи, влажните зони около Бургас, Северното Черноморие, езерото „Сребърна“ и високите части на някои от планините ни.

Честването на 1 април като Международен ден на птиците дава възможност да припомним и оценим важната роля на птиците за здравето на екосистемите, за нормалните процеси в тях, а оттам – и за благоприятната жизнена среда на човека.

Call Now Button