Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ бе представен на международна конференция

Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ бе представен на международна конференция

По покана на  СНЦ „Зелена Странджа“ Фондация Виа Понтика, която изгради и поддържа Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, взе участие в международната конференция „Представяне на добри практики за управление и намаляване на отпадъците в Черноморски басейн“, по проект: „Нов подход за премахване на морски и речни отпадъци“, MARLENA реф. No 139. Проектът е  насочен към обединяване на силите на различни заинтересовани страни срещу замърсяването на крайбрежни зони, реки, защитени територии и природни резервати в Черноморски басейн.

Международната конференция се състоя в дните  9-10 февруари 2021г, онлайн през платформата ZOOM  и предложи богата програма с международно участие на партньори по проекта. Работен език на он-лайн конференцията беше английски.

В първия ден представиха добри практики в процеса на управление на отпадъците  с изграждане на  регионална система за управление на отпадъците Община Демиркьой, Турция, СНЦ „Зелена Странджа“, България и партньори по проект MARLENA от Молдова.

 

 

Като добри практики и възможности, които разкрива един проект за управление и използване на влажните зони, беше представен Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“. Екопаркът, изграден и поддържан от Фондация Виа Понтика, е посветен на съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите  и отговорностите към опазване на биоразнообразието в България. Една територия с характерен и забележителен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата и местообитание на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и в частност 262 вида птици, от които 135 вида, защитени от Директивата за природата и 2 вида, защитени от Директивата за местообитанията. Пример за добри практики, Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“се управлява, така че да бъдат запазени компонентите на ландшафта, поддържани или възстановявени местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания за видовете и съобществата, предоставяне на възможности за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг, както и за туризъм и духовно обогатяване.

Програмата във втория ден продължи с партньорите по проект MARLENA от Румъния, Община Малко Търново и „Института по пазарни проблеми, икономически и екологични изследвания“ към Национална академия на науките на Украйна. Бяха показани съвместни инициативи, кампании и еко-действия за почистване и намаляване на отпадъците в регионите.

Събитието завърши с интересен филм за най-добри практики и  сътрудничество в борбата със замърсяването на крайбрежни зони от регион Одеса.

 

 

 

Call Now Button